IMPRESSUM

Izdavač: Vladimira Dorčova Valtnerova preduzetnik Agencija za konsalting i menadžment u medijima Maglić, M. Tita 19a, 21473 Maglić, www.vdvmediaconsulting.com

Za izdavača: Vladimira Dorčova Valtnerova

Odgovorna urednica: Vladimira Dorčova Valtnerova

Redakcija: Anna Berediová, Sanja Đorđević, Brankica Matić, Ivica Grujić Litavski

Marketing: Paljo Sampor

Web administrator: Paljo Sampor

Storyteller je u Registru medija upisan pod registarskim brojem IN000698.

Kontakt: info@storyteller.rs


Matični broj: 64959620 | PIB: 110702740

Žiro račun: 340-11422089-77 (Erste Bank)


Storyteller priznaje nadležnost


Storyteller je u oktobru 2022. godine objavio svoj Interni etički kodeks dobre novinarske prakse.