Iní píšu Príbehy z histórie

Kulpínsky okres a voľby alebo národné hnutie na Dolniakoch v období 1869 – 1896 inými očami

V snahe byť „bratskí“, naši historici pri rozbore volieb v kulpínskom okrese v druhej polovici 19. storočia, vždy podčiarkujú, že sme so srbským obyvateľstvom mali nejakú dohodu, že sa poslanci  budú striedať Srb – Slovák. Aj sa striedali, lenže nebolo to na národnostnom podklade, ale na podklade straníckej príslušnosti. Hlasovali sme za kandidátov tzv. strednej ľavice, čím na svoju stranu sa prilákal aj početných Nemcov… Ale Srbi mali aj iného kandidáta, zo strany majetnejších. Náš (slovenský) kandidát vyhrával len vďaka svojej politickej platforme.

Ale najprv ozrejmime vtedajšie spoločensko-politické ovzdušie. Prostredníctvom článku S. Šišku, publikovanom v Národnom kalendári na rok 1926 možno sa lepšie spoznať s našou ani nie tak dávnou minulosťou, ba čo viacej, ozrejmiť aj niekoľko historických faktov, ktoré sa dotkli nášho života na Dolnej zemi. Majme na zreteli, že v dobe po prvej svetovej vojne, keď vznikol Šiškov článok. u nás ešte bola silná niť panslavizmu, nenávisť voči bývalej rakúsko-uhorskej ríši a že v novom srbskom štáte sme videli ružovú perspektívu národného žitia a nehateného rozvoja.

Šiška píše, že Slováci na Dolniakoch, najmä v Báčke, boli i pod maďarským režimom najuvedomelejší. Boli tu iné podmienky, než na Horniakoch. Útlak Maďarov a maďarizácia tu narazila nielen na odpor, ale aj na odpor srbského etnika vo Vojvodine. Aj materiálne sme na tom boli pomerne lepšie, ako ľud na Slovensku. Na dôvažok, musíme spomenúť aj náboženstvo, evanjelickú cirkev, našich kňazov, ktorí na výnimky boli všetci zo Slovenska, odkiaľ ich vyháňala maďarizácia a nesmieme zabudnúť ani na učiteľov, naše cirkevné školy a pod.

Na Dolnú zem nešli výlučne len evanjelici. Bolo tu aj hodne slovenských katolíkov, lenže oni pomerne rýchlo podľahli maďarizácii. Spomenieme len napr. Kupusinu, Jankovec, Topoľu, Temerín. Mnohí katolíci zakotvili aj v mestách, ako Subotica, Zrenjanin, Apatin atď. Ako katolíci, nemali potrebu po slovenských kňazoch, veď služby sa odbavovali v latinskej reči a rovnako tú latinu rozumeli, už či im kázal Maďar, alebo Slovák.

Etnické equilibrium vo Vojvodine

Prvé roky po osídlení, teda po roku 1745, neboli ľahké. Aj tu bola bieda, močariská, úrady nepovoľovali evanjelikom cirkevnú samostatnosť atď. Ako roky plynuli, zem bola čoraz žírnejšia a bol tu aj neustály posun slovenskej inteligencie. Väčšia časť sa usádzala v našich dedinách, kým menšia dostávala zamestnanie v srbskej etnickej skupine. Zakladali tam školy (Nový Sad, Sriemske Karlovce…), lebo vtedy bola silná idea slovanskej vzájomnosti a na dôvažok, aj tunajší Srbi boli v podobnej kaši, ako aj my. Samostatne by ťažko dokázali z Nového Sadu urobiť „srbské Atény“, avšak v spojení s nami, boli silnejší. Pravda, aj nám to pomohlo. Ako píše S. Šiška, „aj Slovákom sa ulezli omrvinky zo stola slobody“.

V tomto čase vo Vojvodine bolo určité etnické equilibrium. Žili tu početní Srbi, Maďari a Nemci, ale nikto z nich nemal počtovú prevahu. Nás bolo podstatne menej a pred maďarskými úradmi, ako národ, či časť národa, sme nejestvovali. V Uhorsku žili len Maďari, Nemci, Srbi, Chorváti a Rumuni. Nás považovai za národ štátotvorný, za Uhrov, ktorých treba čím skorej pomaďarčiť. Z počtu zhruba 10 miliónov obyvateľov Uhorska, Maďarov bolo asi 2 milióny a zvyšok boli spomenuté národy. Pri sčítaní obyvateľstva úrady naliehali na osobu, ba aj platili dukáty, len aby sa rodina prihlásila do rubriky Uhor. Nasledovným krokom bolo zapisovanie priezvisk podľa pravidiel maďarčiny, takže Sľúka sa stal Szlyuka, Turčan = Turcsányi, Urban = Orban, Ďurčianský = Gyurcsányi, Rohoň = Rohonyi, Stehlo = Sztehlo atď. Však to dobre poznáme. Dnes sa nám do priezviska „vkráda“ J, ako napr. Sljuka, vytráca sa hláska Ch, aj ypsilon, hlásku Ď si teraz namiesto maďarského Gy, „vymieňame” s Dj atď. S týmto sme zápasili aj skorej, ba čo viacej, počas Uhorska sa menili aj priezviská. Na cintoríne v Budapešti, na rodinnej hrobky píše, že tu leží určitý Smotana, ale neskoršie syn Smotanu býva zapísaný ako Szmotana a vnuk Tejföl.

Božena Slančíková Timrava

Zaujímavý je prípad rodu Boženy Slančíkovej Timravy. Zakladateľom rodu im bol remeselník Juraj Slančík. Cez jeho syna Pavla, národne uvedomelého Slováka zistíme, že tento mal 11 detí a dospelosti sa dožilo šesť detí: jedna z nich je Božena-Timrava, jej sestry Irena Laciaková, Mária Krpelcová a Izabela Čečetková. Všetky boli uvedomelé Slovenky. Ich bratia, najmä Pavel, farár v osade obývanej Slovákmi, Terany (v Maďarsku – odtiaľ pochádzajú rodiny Kulíkovcov v Kysáči), už bol voči slovenskosti „chladný“. Jeho synovia, Pavel a Štefan, sa už počas štúdií považovali za Maďarov. Keď im v roku 1945 zomrel otec, hneď si zmenili svoje priezviská. Pavel sa stal Szentpáli a Štefan, Szanday. Aj Bohuslav, dvojča Timravy bol farárom, v Ábelovej, kde s ľudom komunikoval v rodnej reči, ale vo „vyššej“ spoločnosti, už len po maďarsky. Pomaďarčil sa.

Publicisti Michal Slávik, autor knihy Slovenskí národovci do 30. októbra 1918, a Ján Jančovic vo svojich textoch spomínajú veľmi zaujímavý prípad. Určitý slovenský zeman si najskôr svoje priezvisko pomaďarčil, ale sa mu to nejak nepozdávalo. Nemalo ten čistý maďarský cveng. Premýšľal, rozmýšľal, čo si vybrať. Majetok mal na východnom Slovensku, v osade Žabokreky, nuž to si zvolil – Zsambókréthy.

I keď sa aj evanjelickí kňazi na Slovensku maďarčili, čím zase pomaďarčili celú dedinu, u nás to nebolo toľko okaté. Vieme napr. že v dome petrovského farára Jána Sztehlu sa komunikovalo len v nemeckej alebo v maďarskej reči, nuž nie div, že sa mu synovia pomaďarčili (stretávame sa s podobnou mentalitou aj dnes, kde si rodičia slovenské deti zapisujú do srbských škôl, aby im vraj bolo v živote ľahšie). Pomaďarčili sa aj potomci hložianského kňaza Rohonyiho. V oboch prípadoch išlo pôvodne o uvedomelú rodinu, ale neskoršie generácie podľahli. Nebolo to ťažko, lebo cítili sa ako Uhrovia a od Uhra, po Maďara je len krôčik.

Ani Srbi to nemali oveľa lepšie. Aj oni boli pod nátlakom maďarizácie, ale trochu jemnejšej. V meruôsmom roku, v bitkách s vojskom Košúta (mimochodom, aj on je slovenského pôvodu, jeho strýc podporoval Štúra) podarilo sa im vydobyť si autonómiu – Vojvodinu. Neboli poddaní. V radoch mali početných bohatších zemanov, šľachticov, čo prišli do Uhorska počas sťahovania Srbov z krajov okupovaných Turkami, lenže im chýbala trieda intelektuálov, školy, vysoké školy. Tu im zase pomohli Slováci. Odchádzali na štúdiá nielen do Pešti, ale aj do Požúňu, čiže do Bratislavy. Tu sa spoznali, ako so Štúrom, tak aj štúrovcami. Tu aj ony bývajú ovplyvnení ideou slovanskej vzájomnosti. Zo Slovenska si začali privádzať učiteľov pre svoje vznikajúce školy atď.

Jovan Jovanović Zmaj

Nie každý z nás vie, že Jovan Jovanović Zmaj, narodený v Novom Sade, svoju dráhu začal na školách v tomto meste a v Bratislave. Právo študoval v Pešti, v Prahe a vo Viedni, kde sa spoznal s mládežou zoskupenou okolo Vuka Karadžića. Úradnícka robota v Novom Sade sa mu nepozdávala, nuž prešiel do Pešti študovať medicínu. Už v rodisku, v Novom Sade, stretával sa aj so Slovákmi, spoznal ich reč a aj útrapy. Z jeho básni Slovan drotár vidno ako hlboko spoznal našu dušu.

Slovan drotár

Ko to selom ide?
Ko to šorom zove:
Lonce krpiť, lonce, Šerpenje, kotlove.

Od kud ideš momče?
Da li iz svog jata?
„Ja dolazim uprav
S visokih Karpata“.

Pa kako je tamo
Slavske gore liste?
Jeste-l većjem stretni,
il` još ni sad niste?

A Jane nas gleda,
Podižući pleća,
Kao da nas pita:
„A šta je to sreća?“

Šta vam rade škole,
Gimnazije grade?
Pa Matica vaša –
Ima-l zdrave snage?

Uzdanuo Jane,
Pa se gorko smije:
Svega j` toga bilo,
Sad ga više nije.

Sečate-l se rado,
Svetlijega doba?
Kupite-l se često
Kod Šturova groba?

„Sečamo se kadšto
U dubini duše,
Dok nam i taj spomen
Silom ne uguše“.

A ore-l se barem
Vesele vam pesme?
„Hej! Ta Slovan danas
Slovan biti nesme.“

Znaš li barem jednu
Pesmu – reci mi je!
„Znao bi jednu samo
Al` vesela nije“.

„Nitra milá, Nitra,
Ty slovenská mati,
Keď pozriem na teba
Musím zaplakati!“

Nuž, takto nás videl Jovan Jovanović Zmaj. Na Slovensku, v Bratislave, na jej vysokých školách, okolo Štúra a štúrovcov, Srbov nechýbalo. Spomenieme tu aj Svetozara Miletića. Aj on študoval a to nielen v Bratislave, ale dočasne aj v Modre, neskoršie vo Viedni. Aj jeho ovplyvnil, ako Štúr, tak aj štúrovci. Bol politicky aktívny, poslanec uhorského snemu (pre okres Kulpín) a zakladal sa nielen za rovnoprávnosť Srbov v monarchii, ale aj iných slovanských národov. Život mal búrlivý. V rokoch 1844 – 46 bol aj Štúrov žiak na evanjelickom lýceu. Dokonca,  roku 1875 v uhorskom sneme vyslovil svoju nespokojnosť s rozhodnutím vlády zatvoriť Maticu slovenskú. Preto sa stal aj čestným občanom Martina.

Andrej Hadík

Futog a jeho okolie patrilo kráľovskej komore a páni sa menili. Mihajlo Čarnojević tu „bačoval“ v rokoch 1744 –17 69, v čase, kedy sa zakladal Báčsky Petrovec. O tom, že tu boli Čarnojevićovci máme toho popísaného hodne, ale nie aj kam zmizli. Po Čarnojevićovoch futošský majetok dostal Andrej Hadík, pôvodom Slovák z chudobnej zemianskej evanjelickej rodiny z Turca, ktorému za zásluhy v rakúskej armáde, koruna udelila majetok Futog (k majetku patrila aj časť Sriemu a Sedmohradska) a on si tu „bačoval“ od 1769 do 1801. Počas jeho panovania sa na tomto území založilo pár slovenských dedín, priviezol sa chmeľ a pod.

V roku 1801 majetok kúpil rod Brunswickovcov, pôvodne nemecký rod, ktorý si postupne zveľadil majetky na Slovensku. Šplhal sa po rebríčku hodnosti Uhorska, takže Jozef (1750 – 1827) bol až radcom uhorského kráľa, sudca, župan. Táto dolnokrupnianska vetva Brunswickových vymrela po meči, takže majetok zdedila jeho dcéra Henrietta, ktorá sa vydala za Rudolfa Choteka (pôvodom český rod). Jej sestry, koľko vieme, zostali v Dolnej Krupine a údajne aj finančne pomáhali našich národovcov, spisovateľov.

Idea slovanskej vzájomnosti nás priblížila k Srbom a náboženstvo zase ku Nemcom.

V Kulpíne sa osadil rod Stratimirovićových (pôvodné priezvisko im bolo Vučković), ktorý zase za svoje zásluhy v meruôsmych rokoch získal aj svoj rodinný erb. Aj tento rod sa na Slovákov díval pomerne prajne. Dovolil im usadiť sa v osade Kulpín, po čase, ako zemepáni, rozhodovali o závažnejších otázkach dediny, hlavne Slovákov. Podporili stavbu chrámu, škôl a asi neboli toľko odpudení od Slovákov, lebo skoro neustále mali učiteľov Slovákov, ktorí im vychovávali dorastajúce pokolenia. Posledný z týchto bol asi Janko Kráľ. Z rodu, pre pravoslávnu cirkev dodali aj pár „biskupov“ (mitropolitov).

Teda, idea slovanskej vzájomnosti nás priblížila k Srbom a náboženstvo zase ku Nemcom. Ani oni, i keď majetkove stáli lepšie od Slovákov, nemali to „ustlané na ružiach“. Nemeckí evanjelici tiež žili v obkľúčení katolíkov a pravoslávnych, tiež boli, i keď jemnejšie, vystavení maďarizačnému útlaku a tiež si hľadali „spojencov“. Aj s nimi sme spolupracovali. Hľa, kto staval ten petrovský chrám, školy… Kto pomohol v čase pohromy, keď „horel“ Petrovec? Kam išli naší chlapci a aj dievčatá za učňov? K Nemcom. Táto dobrosusedská kooperácia prišla k výrazu aj počas volenia poslancov do uhorského snemu.

Voľby do uhorského parlamentu v kulpínskom okrese v roku 1869

Keďže v Kulpíne sídlili Stratimirovićovci, celý okruh sa stal aj kulpínskym okresom, kde zase, ako najväčšia osada bol Petrovec, čiže Petrovec sa stal stredom okresu.

Ak voľby do uhorského parlamentu v kulpínskom okrese v roku 1869 chápeme ako určitý slovensko-srbský blok, mýlime sa. Ako srbskí, tak aj slovenskí intelektuáli si dobre preštudovali náladu a ašpirácie všetkých etnických skupín v okrese, preštudovali sociálnu štruktúru voličov, náboženskú štruktúru okresu a najlepšie sa im pozdávala alternatíva strednej ľavice. Vyhovovalo to Srbom, Slovákom, evanjelikom, ktorá tým pádom ku sebe mohli prilákať aj Nemcov a pod. S touto platformou vyšli na voľby, s tým, že v budúcnosti tu bude striedanie sa kandidátov – poslancov raz zo srbskej, potom slovenskej národnosti a div, divúci vyhrávalo sa. Raz to bol Svetozar Miletić, potom Viliam Paulíny-Toth, slovenský spisovateľ, publicista a politik.

Viliam Paulíny-Tóth

S. Šiška zanechal svedectvo o voľbe V. Paulínyho- Tótha. „Po dlhšej diskusii so srbskými a nemeckými voličmi v roku 1869 ustálili sa na tom, že budú spoločne kandidovať. Pred plenárnou poradou všetkých troch národností, Slováci, aby predstúpili s istým návrhom a poverili učiteľa Langhoffera, aby vstúpil do styku s Paulínym, či by tento prijal kandidatúru v kulpínskom okrese, s programom stredoľavej strany.”

Dňa 21. januára 1869 v Petrovci sa konalo zasadnutie stredoľavicovej strany a práve v ten deň aj Langhoffer obdržal telegram od Paulínyho -Tótha, kde sa dotyčný vyjadril, že kandidatúru prijíma. Zápisnicu písanúv maďarskom jazyku podpísali: predseda výboru, srbský kňaz zo Starého Futogu Grnić, šoviansky farár Abrahám, petrovský farár Mrva, pop Grigorijević z Despot Sv. Ivana, Daniel Stratimirović, statkár z Kulpínu a Pavel Petrovič. Farár Juraj Mrva túto zápisnicu s programom strany poslal V. Paulínymu, aby to podpísal. Tento podpísal a ku všetkému pripojil aj svoj prívet k voličom, napísaný v štyroch rečiach a všetko poslal do Nového Sadu.

Paulíny sa 28. februára  vydal loďou do Nového Sadu, kam doplával 4. marca. V prístave ho dočkal Svetozar Miletić a Langhoffer. Odtiaľ sa pohli na faru v Novom Sade, k farárovi Belohorskému, kde na neho už čakal aj petrovský kňaz Juraj Mrva a určitý Benša. Vtedy sa tu na počesť Paulínyho poriadal aj banket, kde sa budúci poslanec spoznával s elitou, ako napr. Pavlovičom, Podhradským, Politom, Hadžićom, Okrugićom atď.

Dňa 8. marca sa Paulíny, v spoločnosti so Svetozarom Miletićom, vydal do Rumenky. Tu ho dočkali „banderisti“ z Petrovca.* V Rumenky rečnil po srbsky a maďarsky. Časť Srbov bola oduševnená jeho prejavom.

Odtiaľ išli do neďalekého Kysáča. Na niekoľkých vozoch mu oproti išli mu Kysáčania, včele s učiteľom Mičátkom. Zastavili sa pred obecným domom, kde Paulíny mal svoj programový prejav. Tu prišlo aj k menšiemu incidentu. S. Šiška spomína, že “hnusný Štelzer” (asi vtedajší notár), keď do obce prišiel Paulíny, si tiež žiadal, aby ho vítal. Keď sa dav postavil do kruhu a očakával Šteltzerovo privítanie, tento len mlčal a naťahoval si rukavice, čo bolo znamením, že sa nemieni rukovať. Po niekoľkých minútach mlčania, keď všetkým bolo jasné, že Šteltzer nemieni Paulínyho vítať, ale uraziť, trápnu situáciu riešil jeden Srb. Vystúpil pred zhromaždený ľud a on vítal svojho budúceho poslanca.

Z Kysáču sa vraj ohromný sprievod vydal do Petrovca a tu, ako Paulínyho, tak aj jeho sprievod vítal domáci kňaz Juraj Mrva a domáci národní pracovníci: Bukva, Kvačala, Garay, Krajčovič, Lehotský a ohromný dav Petrovčanov. Všade hudba, streľba mažiarov. Takmer celý Petrovec sa zhromaždil pred obecným domom. Pri obecnej bráne ho vítal richtár Pavel Gábor a notár Szalai a tu ho ešte raz pozdravil kaplán Bukva.

Ako najaktívnejší prívrženci spomínajú sa rodiny Čániovcov, Lekárovcov, Seleštianskovcov, Labáthovcov, Kopčokovcpov, Benšovcov atď. Z obecného domu sa išlo na faru, kde pri bráne vítal profesor Michal Godra. Na druhý deň z Kulpínu prišiel farár Kolényi so synom, kaplánom, silbašský kňaz Valach a rad priateľov. Večer, petrovská mládež na počesť Paulínyho usporiadala fakľový pochod s hudbou a spevom a zase ho vítali. Tentoraz v mene mládeže prehovoril dvadsaťročný Samko Čáni, kováč.

V nasledovný deň, čiže 9. marca, sa išlo do Kulpína, kde slúžil kňaz Kolényi, ktorý ho za prítomnosti ohromného húfu ľudu, vítal aj v mene obecného predstavenstva. Do obecného domu nesmel. Vraj „pre násilie Stratimirovićovcov“. I keď je Kulpín prevažne slovenská dedina, Paulíny sa ľudu obrátil v troch rečiach. Po slovenský, srbský a nemecký.

Nasledovala cesta do Buľkesu, blízkej nemeckej dediny, kde mal výhľady na väčšinu protikandidát Dimitrijević, avšak Paulínyho reč na Buľkesanov urobila hlboký dojem. Získal si ich.

Po návrate z Buľkesu, Petrovčania už zorganizovali besedu s divadelným predstavením Štyri stráže a pravda, bol tu spev, rečnenie, banket so zbierkou na gymnázium v Turčianskom Svätom Martine, kde sa zozbieralo vyše 16 zlatých.

Potom nasledoval výlet do Hložian, Čéby (dnešné Čelarevo) a Begeču. Hložiansky farár Jozef Sztehlo sa údajne „postavil proti vôle ľudu a v rôznych fígľoch ešte aj Šteltzera chcel prelicitovať, ale Hložančania, pod vedením svojho učiteľa Kubányho prijali kandidáta veľmi okázale s bandériumom, streľbou, spevom, muzikou.“ Pred obecným domom Paulínyho vítal učiteľ Rohoň a richtár Ondrej Stupavský. S. Šiška pokračuje: „Farár Sztehlo, ktorý mal za sebou len poštára Lackoviča, nuž tomuto nahovoril, žeby písal do Petrovca, jeho priateľovi apatiekárovi Adányimu, že je Paulíny veľký pansláv a že rečnil za rozkúskovanie krajiny. List zhabali Stratimirovićovci a chceli z neho nafúkať politický prečin, ale sa im to nepodarilo, lebo tam prítomní Petrovčania vydali hodnoverné osvedčenie, že inkriminované slová sú nič iné, ako hlúpa lož.“

Aféra okolo tohto listu však pokračovala. Paulíny sa musel ospravedlňovať aj pred Stratimirovićovcami v Kulpíne a zvlášť v Buľkesi, pred voličmi, ktorí mu pre túto klebetu obrátili chrbát. Po vysvetlení, predsa si ich získal späť.

Deň pred voľbami, podľa rozhodnutia obecných starešinov Petrovca nesmeli byť žiadne zábavy a aj krčmy sa museli zamknúť už o desiatej večer.

V deň volieb, 29. marca 1869, ráno o piatej, po uliciach začali bubnovať a národ sa hrnul do kostola. Voliči si nabalili batôžky stravy na celý deň a nevoliči (áno, v tej demokracii ešte nebolo všeobecné právo hlasu) museli počas neprítomnosti majiteľov, gazdov, voličov, držať stráže. Vybrali sa náčelníci a tu zase každý náčelník mal povinnosť dozerať na 50 domov a pravda, aby aj nikto z voličov nezostal doma. Starcov a chorých sa na hlasovacie miesto odvážalo na kočoch.

Na druhý deň, sotva zaznel hlas bubna a už sa začalo spievať:

„Hore Báčkou, dolu Báčkou, zástavy sa vlajú.
Poďme bratia, drahí bratia! K voľbe nás volajú.
Čestný človek z presvedčenia svoje vótum dáva.
Z celej svojej duše volá: Paulinymu sláva“.

S. Šiška píše: „V deň volieb, kostol bol preplnený. O siedmej ráno, pred obecným domom sa zhromaždili voliči a pri zvukoch hudby, pod dvoma zástavami, vydali sa na cestu do Kulpínu“. A ďalej pokračuje: „Paulínyho voliči zaujali miesto pri fare a oproti nim, v Szemzövom** dvore bol tábor deákovskej, Dimitrievićovej strany. Tu sa jedlo, pilo, ale všetko sa zariadilo tak, aby to každý na protivnej strane videl. Na strane, kde boli Slováci, panovala vážnosť, skromnosť, striezlivosť, bratstvo, tichosť… A nenašlo sa takého, ktorý by bol odišiel k Szemzövovcom najesť a napiť sa. Keď ich z náprotivnej strany volali, slovenskí voliči im zakričali, že keď budú smädní, oni sa napijú v krčme, za svoje peniaze.“

Priebeh volieb bol dôstojný. Kde a ako sa hlasovalo?

Nový Futok obývali prevažne Srbi a Maďari, kým Starý Futok väčšinou Nemci. Buľkes bol nemeckou osadou, ako aj Starý Kér (Zmajevo), Begeč zase slovensko-srbsko-nemeckou osadou, Čéba (Čelarevo) srbsko-nemecko-slovenskou osadou, Rumenka (Piroš) bola srbsko-maďarsko-nemeckou osadou, Despotovo (Despot Svetog Ivana – Sentiván) bol hlavne srbskou osadou, Stará Šova (Ravno Selo) bola prevažne nemeckou osadou, Buľkes (Maglić) bol nemecký. Tu jasne vidieť, že srbsko-slovenský blok nejestvoval. Jestvoval politický blok a Paulíny bol kandidátom strednej ľavice.

Viliam Paulíny – Tóth (1826 – 1877) sa v uhorskom sneme zakladal za národné práva ako Slovákov, tak aj Srbov, ba čo viacej, v tých rokoch v uhorskom sneme okrem neho, poslanca kulpínskeho okresu, nebolo Slováka. Ľud si na neho spomínal, lenže v tom období v sneme bol aj Srb, Ivan Ivanović, ktorý sa ľudu nepozdával. Vypadá, že bol pokrokovejší a hlasoval viacej za zákony, ktoré navrhovala vláda, ako napríklad tie, ktoré upravovali štátne matriky, civilný sobáš a pod. Hľadalo sa nového kandidáta na poslanecké miesto okresu Kulpín. Padlo rozhodnutie, aby sa kandidatúra navrhla Milošovi Štefanovičovi, advokátovi v Bratislave, zaťovi V. Paulínyho. Po naťahovačkách, korešpondencii, naliehaní, tento kandidatúru prijal, ale už fúkali iné politické vetry. Rodila sa nová strana – ľudová. Konečne pricestoval aj Miloš Štefanovič. Kampaň sa poriadala podobne, ako počas V. Paulínyho, lenže voľby sa nevyhrali.

Milan Hodža (reprofoto: TASR)

Posledným slovenským poslancom v uhorskom sneme bol PhDr. Milan Hodža. Zvolený bol v roku 1905, lenže na neho si Petrovčania takmer nespomínajú. Hodža skôr bol oportunista, ako ľudový. I keď sa zakladal za kúskovanie veľkých majetkov, zakladanie družstiev a pod., všetko to bolo iba jeho politickou taktikou. Menej zastupoval drobného sedliaka vo svojej volebnej jednotke a viacej šuroval s veľkostatkármi. Potom prišla prvá svetová vojna. Ríša sa rozpadla. Vznikla ČSR a Juhoslávia. V starej ČSR bol tiež poslancom, ministrom. Po mníchovskej dohode emigroval do Paríža a v roku 1941 do Spojených štátov, kde aj umiera v roku 1944.

Po vzniku vtedajšej Juhoslávie sme sa už viacej museli spoliehať na vlastné sily, na vlastnú inteligenciu a prosperovali sme. Podobne aj po vzniku „novej“ Juhoslávie. Politicky sme už boli zapojení do diania v novej krajine a ešte vždy verili v slovanské bratstvo, lásku. Kým neprišli tie vojny z konca 20. storočia…

*Bandérium, ako slovo, vychádza zo strednej latiny, kde bola podoba banderia = korúhva, zástava, vlajka, štandard, čo je však germánskeho pôvodu – koreň ban, odkiaľ vychádza aj ang. Banner = zástava, nem. Banner = r/v.
Bandéria v heraldike znamená štvorcové, alebo obdĺžnikové zástavy, so znakom bojujúcej skupiny. V brannom systéme Uhorska, bandériá boli vojenské skupiny bojujúce pod zástavou toho, kto ich vyzbrojil a viedol do boja. Na začiatku to bol sám kráľ. Neskoršie Karol Róbert dovolil aj magnátom organizovať si svoje bandérie a od 1433. roku sa tvorili aj mestské bandérie. Postupne dochádza ku novým zákonom a postupne strácajú na význame, až v r. 1848  úplne zanikajú. V čase ich rozkvetu, najmä vo vojnách s Tureckom, bandérie boli postrachom pre nepriateľa. Títo bojovníci boli oblečení v ľudových krojoch, z čoho zase vzniká bandérium = slávnostný jazdecký oddiel v krojoch.

**V 30. rokoch 19. storočia Stratimirovićovci predali skoro celý svoj majetok Jánošovi Szemzövovi, ktorý ho zase predáva bratom Dunđerským.

+ posts

Narodil som sa v Báčskom Petrovci v roku 1945. Po maturite na tamojšom gymnáziu, zapísal som sa na ekonómiu v Subotici, kde som zakončil I. stupeň (2 roky). Potom sa s rodinou presťahoval do Austrálie. Tu som sa prvý rok snažil zarobiť na chlebík, naučiť sa jazyk. Presne o rok neskoršie, 17. januára 1971, začal som robiť chemického asistenta v kompánii Monsanto a súbežne som študoval aj chémiu. Po troch rokoch v Monsante, prešiel som do výskumného laboratória podniku Nylex a ani po roku, do podniku Altona Petrochemil Co., pobočka kompánie Exxon / Mobil.
Od samého príchodu do Austrálie, hneď po týždni, zapojil som sa aj do krajanského života. Jeden mandát som robil tajomníka nášho zakladajúceho sa cirkevného zboru, bol som pri plánovaní cirkevného strediska v Lavertone, až ma pozvali na funkciu predsedu spolku Slovákov, ktorý sme vtedy založili. Medzičasom sme s manželkou Boženkou založili aj rozhlasovú redakciu a odvysielali prvý program na stanici 3ZZ, lenže táto hneď aj zanikla. Začali sme sa uchádzať o členstvo v novej rozhlasovej stanici SBS. Získali sme svoje okienko a tu sme, ako koordinátor a novinár, kým manželka ako hlásateľka, vydržali sme 15 rokov. Zároveň som prispieval aj do novín, časopisov, ročeniek, kalendárov, akými sú Slovensko, Hlas ľudu, novosadský Dnevnik, Padinské zvony, Petrovské noviny atď.
Ako 54-ročný som šiel do polopenzie. Už vtedy sme mali menšiu farmičku (asi 15 jutár) a začali sme pestovať hovädá pre mäso. “Remeslu” ma učil susedov cowboy. Pri odchode do polopenzie, kúpili sme si väčšiu farmu, kde sme už 18 rokov. Pestujeme hovädá, asi 250 ročne dodávame na trh. Takže teraz som kraviar. Pomerne úspešný, ale zároveň robím aj na etymologickom slovníku slovenčiny. Blížim sa ku koncu. Napísal som zatiaľ asi 10 tisíc strán. Možno všetko dospolu bude do 15 tisíc strán.

About the author

Ján Kulík

Narodil som sa v Báčskom Petrovci v roku 1945. Po maturite na tamojšom gymnáziu, zapísal som sa na ekonómiu v Subotici, kde som zakončil I. stupeň (2 roky). Potom sa s rodinou presťahoval do Austrálie. Tu som sa prvý rok snažil zarobiť na chlebík, naučiť sa jazyk. Presne o rok neskoršie, 17. januára 1971, začal som robiť chemického asistenta v kompánii Monsanto a súbežne som študoval aj chémiu. Po troch rokoch v Monsante, prešiel som do výskumného laboratória podniku Nylex a ani po roku, do podniku Altona Petrochemil Co., pobočka kompánie Exxon / Mobil.
Od samého príchodu do Austrálie, hneď po týždni, zapojil som sa aj do krajanského života. Jeden mandát som robil tajomníka nášho zakladajúceho sa cirkevného zboru, bol som pri plánovaní cirkevného strediska v Lavertone, až ma pozvali na funkciu predsedu spolku Slovákov, ktorý sme vtedy založili. Medzičasom sme s manželkou Boženkou založili aj rozhlasovú redakciu a odvysielali prvý program na stanici 3ZZ, lenže táto hneď aj zanikla. Začali sme sa uchádzať o členstvo v novej rozhlasovej stanici SBS. Získali sme svoje okienko a tu sme, ako koordinátor a novinár, kým manželka ako hlásateľka, vydržali sme 15 rokov. Zároveň som prispieval aj do novín, časopisov, ročeniek, kalendárov, akými sú Slovensko, Hlas ľudu, novosadský Dnevnik, Padinské zvony, Petrovské noviny atď.
Ako 54-ročný som šiel do polopenzie. Už vtedy sme mali menšiu farmičku (asi 15 jutár) a začali sme pestovať hovädá pre mäso. “Remeslu” ma učil susedov cowboy. Pri odchode do polopenzie, kúpili sme si väčšiu farmu, kde sme už 18 rokov. Pestujeme hovädá, asi 250 ročne dodávame na trh. Takže teraz som kraviar. Pomerne úspešný, ale zároveň robím aj na etymologickom slovníku slovenčiny. Blížim sa ku koncu. Napísal som zatiaľ asi 10 tisíc strán. Možno všetko dospolu bude do 15 tisíc strán.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODKAST “Na ivici”

PODPORA V ROKU 2022 – PODŠKA U 2022.

E-KNIHA ZADARMO!

PARTNERI

Newsletter Storyteller