Realita pod mikroskopom Spoločnosť

Namiesto mládežníckych združení – združenia dôchodcov

omladinska politika

Mládežnícka politika sa uplatňuje, aby sa zlepšilo postavenie mladých a aby sa zlepšili podmienky ich života. V obci Báčsky Petrovec jej takmer niet. Okrem kancelárie pre mladých, táto obec nemá ani aktuálny lokálny akčný plán pre mladých, ani mládežnícky klub, v predchádzajúcich troch rokoch nevyčlenila finančné prostriedky pre lokálnu mládežnícku politiku, ani pre združenia mladých, uvádza sa vo výskume KOMS-a.

Počet mladých v tomto prostredí sa stále zmenšuje, o čom svedčí aj porovnanie cenzov z rokov 2002 a 2011. Vtedy bolo takmer šesť percent osôb vo veku 15 až 30 rokov, v porovnaní s celkovým počtom obyvateľstva Petrovca a okolia, uvádza sa v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja Obce Báčsky Petrovec v roku 2014 – 2020.

Mládežníckou politikou sa zaoberajú rozliční aktéri ako sú štátne orgány, inštitúcie a združenia a to v sociálnej, kultúrnej, politickej a vzdelávacej sfére, kvôli čomu by kancelárie pre mladých (KPM) mali existovať pri každej obci. Ich úlohou je starať sa o rozvoj mládežníckej politiky na inštituciálnej, lokálnej úrovni, uvádzajú  Katarína Živićová a Emília Ničićová v mene Strešnej organizácie mladých v Srbsku (KOMS) .

,,Úloha kancelárie pre mládež je dôležitá, keď ide o zlepšenie postavenia mladých a zvýšenia účasti mladých pri rozhodovaní na lokáli, je to dôvod, prečo by ich každá obec mala mať a mala by pracovať na posilnení ich kapacít,“ vysvetľujú z tejto organizácie.

Podľa výskumu, ktorý uskutočnil KOMS v roku 2021 Lokálna mládežnícka politika v Republike Srbsko: Rady pre mládež jednotiek lokálnej samosprávy, 52 jednotiek lokálnej samosprávy nemá Kanceláriu pre mladých, je to 36% z celkového počtu všetkých miest a obcí na území Srbska. Ako dôvod ich zmiznutia KOMSuvádza neseriózny inštitucionálny prístup k tomuto problému.

,,Kancelárie pre mladých často existujú, ale nemajú zamestnaných, sú to volontéri alebo osoby, ktoré okrem svojich funkcií vykonávajú funkcie koordinátora mládežníckehpo parlamentu. Okrem toho, jedným z dôvodov je aj to, že jednotky lokálnej samosprávy v rámci svojho rozpočtu nepočítali na financovanie mládežníckej politiky,“ uvádzajú z tejto organizácie.

Na predošlé časy možno iba spomínať

Kancelária pre mladých Báčsky Petrovec bola založená v roku 2008. Od svojho založenia realizovala množstvo projektov, najmä z oblasti informovania, zamestnávania, prezentácie úspešných mladých ľudí, rovesníckeho vzdelávania, profesionálnej orientácie, posilňovania postavenia mládeže a pod. Kancelária organizovala rôzne školenia, workshopy, semináre, kurzy, športové súťaže, ekologické projekty, uvádza sa v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja obce Báčsky Petrovec 2014-2020. Kancelária pre mladých Báčsky Petrovec bola založená v roku 2008. Od svojho založenia realizovala množstvo projektov, najmä z oblasti informovania, zamestnávania, prezentácie úspešných mladých ľudí, rovesníckeho vzdelávania, profesionálnej orientácie, posilňovania postavenia mládeže a pod. Kancelária organizovala rôzne školenia, workshopy, semináre, kurzy, športové súťaže, ekologické projekty, uvádza sa v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja obce Báčsky Petrovec 2014-2020.  Jasmina Kuštrová Zimová, bývalá koordinátorka tejto kancelárie a zakladateľka občianskeho združenia Terra z Kulpína , rozpráva, ako to vyzeralo.

„Dobrých programov, ideí a plánov bolo veľa. V prvom rade samotná práca KPM motivovala oveľa viac mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali a pracovali na vývoji svojej obce, svojho prostredia. Jej spolitizovanie, spolitizovanie akejkoľvek inštitúcie, a najmä mimovládneho sektora, má veľmi negatívny vplyv na rozvoj každej spoločnosti,“ hovorí náša spolubesedníčka.

Od roku 2020 je táto organizácia neaktívna.

Ak existujú na papieri, existujú aj v skutočnosti?

,,Okrem Kancelárie pre mladých chceme spomenúť jeden z mechanizmov, ktorý zapajá mládež pri rozhodovacích procesoch, je to Rada pre mládež – ktorú by mala mať každá lokálna samospráva. Podľa už spomínaného výskumu iba 7 zo 145 JLS (jednotiek lokálnej samosprávy) má inkluzívne a funkčné Rady pre mládež, pričom len 6 JLS má všetky nástroje mládežníckej politiky,“ uvádza KOMS.

Úlohou Rady je podporovať aktivity súvisiace s rozvojom mládežníckej politiky v obci a navrhovať opatrenia na jej zlepšenie. V Báčskom Petrovci Rada teoreticky existuje od roku 2009. Posledné rozhodnutie o voľbe členov Rady padlo 18. augusta 2020, nemá však svoj samostatný rokovací ani pracovný poriadok, ani vlastný plán práce čiže program. Do zoznamu vecí, ktoré nemajú patrí aj osobitná stránka na web portáli obce, ako aj oficiálny profil na jednej zo sociálnych sietí.

Má sedem členov, ktorí sa volia na obdobie štyroch rokov a môžu byť znovuzvolení, pričom aspoň polovica členov musí byť vo veku 15 až 30 rokov. Medzi viditeľné aktivity patrí zvažovanie a prijatie návrhu Programu na zlepšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti mládeže v obci Báčsky Petrovec v období rokov 2021-2023. KOMS hodnotí túto Radu ako inkluzívnu a čiastočne funkčnú.

Okrem Rady existuje aj mládežnícke združenie Obecný mládežnícky parlament Obce Báčsky Petrovec, ktorý funguje ako mimovládne, nestranícke a neziskové združenie, ktoré vzniklo v roku 2009 a jeho cieľom je povzbudiť a posilňiť hospodárský, spoločenský, kultúrny, právny, sociálny, humanitárny, športový a vzdelávací rozvoj, uvádza sa v ich štatúte. V Agentúre pre obchodné registre sa vedie ako aktívne združenie.

Mojo: Anna Berediová

Mladým zostala iba YMCA

Nezisková, mimovládna, kresťanská organizácia pre deti a mládež YMCA Srbsko sa ako jedna z mála aktívne venuje tejto populácii na území obce. Bola založená v roku 2008 a je súčasťou združenia, ktoré má členov zo 119 krajín.

Má licenciu Európskej dobrovoľníckej služby a ponúka mladým ľuďom prácu dobrovoľníka v zahraničí.

Nataša Kiniková bola nedávno zvolená za novú generálnu tájomníčku. V súčasnosti ako jeden z väčších projektov usporiadajú letný tábor pre deti.

 Bývalý člen tohto združenia a aktivista Strany slobody a spravodlivosti (SSP) Marjan Triaška  uvádza, že obec robí pre mládež málo, no predsa je povďačný za priestory, ktoré YMCA dostala.

,,Keď fungovala Kancelária pre mladých, obecné orgány kládli dôraz len na ňu a na ostatné mládežnícke združenia veľmi málo. Samospráva už druhý rok po sebe vyčleňuje z rozpočtu presne nula dinárov jedinej aktívnej mládežníckej organizácii, aj keď združenie pravidelne prihlasuje projekty,“ hovorí Triaška a dodáva, že všetko závisí od toho, kto ku komu politicky patrí.

Kulpín a Maglić – od mladých pre starých

Možno konštatovať, že politická scéna v minulosti venovala viac pozornosti mladým. Na zozname priorít obce mladí už nie sú, a vidno to zo symbolického príkladu: v Maglići a Kulpíne sa mládežnickým združeniam prihodila rovnaká vec – priestory, ktoré patrili mládežníckym združeniam teraz patria združeniam penzistov.

Ešte pred dvomi rokmi existovalo v Kulpíne občianske združenie Terra, ktoré pôsobilo od roku 2010. Mladí ľudia sa zhromažďovali okolo združenia, kde sa organizovali rôzne športové, humanitárne a vzdelávacie podujatia. Viacero dobrovoľníkov z Kulpína sa svojou činnosťou aktívne zapájalo aj v KPM Báčsky Petrovec. Mladí ľudia prešli rôznymi školeniami a programami, od mládežníckej politiky cez ekológiu, písanie projektov až po poradenstvo pre rovesníkov a edukáciu. Bývalá predsedníčka tohto združenia Jasmina Kuštrová Zimová uviedla, že organizovaná, neformálna práca s mládežou je vždy potrebná.

,,Zdá sa mi, že nielen mladým, ale aj všetkým nám chýba vôľa, aby sme svoj voľný čas venovalý spoločensko prospešnej práci. Zdá sa mi to tak, no dúfam, že sa mýlim, som veľmi subjektívna a myslím si, že vládne veľká apatia k spoločensko-prospešnej práci,“ uvažuje naša spolubesedníčka.

Takýto druh apatie, ak berieme do úvahy aj kontext, má svoje ospravedlnenie, vzhľadom na vzťah lokálnej vlasti k hocijakej iniciatíve, ktorá pochádza z iného okruhu.

,,Súčasná politická situácia je taká, že sa môžeme rozprávať len o tom, aké možnosti sa ponúkajú členom niektorých politických strán a tým ostatným. V takejto situácii môžete byť len za alebo proti. Vôbec nie je dôležité, aký je váš názor, pretože ak nie ste za, ihneď máte nálepku, že ste proti,“ hovorí Kuštrová Zimová.

Spomína, koľko síl bolo potrebné vynaložiť, aby sa získali finančné prostriedky na zariaďovanie priestoru pre mladých v Kulpíne. Verila, že priestor pre mladých je práve to, čo tejto skupine v tejto dedine chýba.

Ešte pred dvomi rokmi existovalo v Kulpíne občianske združenie Terra, ktoré pôsobilo od roku 2010. / Foto: FB stránka Terry

,,Táto časť je ako soľ v očiach. V Kulpíne sme veľmi nepekným spôsobom zostali bez miestností. Absolútne nás nikto neinformoval o tom, že nám už nebudú patriť. Všetok hnuteľný majetok, ktoré ZO Terra mala v tej chvíli penzisti proste presťahovali do Domu kultúry,“ hovorí naša spolubesedníčka a dodáva, že pri tom sťahovaní, bola zničená hodnotná zbierka fotografií z podujatia Svadba voľakedy a dnes.

Kuštrová Zimová uvádza, že to čo ju odradilo, aby sa aj naďalej spoločensky angažovala je aj odpoveď vtedajšieho predsedu obce Srđana Simića na jej sťažnosť, že on nedokáže pochopiť, prečo všetci tí z ,,rôznych“ združení vôbec žiadajú priestory od Obce, keď aj Srbská pokroková strana platí nájomné pre svoje kancelárie.

,,Moja odvaha ešte viac klesla, keď o rok neskôr vtedajší predseda Zhromaždenia obce Ján Šuľan na zasadnutí Obecnej rady pre mládež povedal, že nevedel, čo sa deje a že nemôže urobiť nič na základe dedinských rečí a že som ho mala osloviť osobne,“ hovorí naša spolubesedníčka a dodáva, že je presvedčená, že by sa rovnako stalo, keby bol v tom čase pri moci ktokoľvek iný.

V roku 2010  Branko Nedeljković  oficiálne založil v Maglići združenie Mládež pre lepší život, pretože, ako hovorí, aktívny život mladých ľudí v dedine vymrel. Chýbali športové a kultúrne podujatia. Prvé aktivity tejto organizácie boli zamerané na ekológiu, ale nechýbali ani turnaje vo futbale, basketbale, či súťaž na kolieskových korčuliach. Spolupracovali s KPM v Petrovci a dobrovoľníci mali možnosť vzdelávať sa prostredníctvom rôznych aktivít a podieľali sa aj na vypracovaní Lokálneho akčného plánu pre mládež.

Nedeljković, ktorý bol vtedy členom rady miestneho spoločenstva, inicioval, aby združenie získalo priestory v bývalom Hasičskom dome. Štyri roky trvalo, kým ho kompletne upravili a vybavili.

,,Vymenili sme okná, dvere, podlahu, strop, steny, elektrinu, bar, chladničky.“ Od pokrajiny sme dostali počítač, stoly a stoličky,“ spomína Nedeljković.

Vzhľadom na to, že sa o bývalí Hasičský dom delili so Združením penzistov, je prirodzené, že sa vyskytli nejaké nedorozumenia, a tak sa tejto ,,vyspelejšej“ generácii nepáčila idea robiť žúry. Nakoniec zvíťazili skúsenejší a ,,Mládež“ zostala bez priestorov. Táto organizácia existuje aj naďalej, ale zdá sa, že už len na papieri, uzaviera Nedeljković.

About the author

Anna Berediová, Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI