Realita pod mikroskopom Spoločnosť

Prepáčte, a kde sa nachádza Kancelária pre mladých v Báčskom Petrovci?

kancelarija za mlade

O tom, ako sa Báčsky Petrovec stará o mladých ľudí, hovorí údaj: 24. marca 2021 Zhromaždenie obce prijalo Program unapređenja zapošljivosti mladih u Opštini Bački Petrovac za period 2021.–2023. (Program zlepšenia zamestnanosti mladých v Obci Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2021–2023). Do konca tohto roka ostáva mesiac, a nič zo stanoveného nebolo splnené.

Prestrihnutie červenej stuhy na dverách kancelárie, ktorá by sa inštitučne postarala o potreby mladých ľudí v báčskopetrovskej obci, bolo naplánované na rok 2021, keď sa malo stanoviť aj Poradenstvo v oblasti zamestnania, ktoré by prispelo k zamestnanosti všetkých kategórií obyvateľstva. Uvedené poradenstvo, v spolupráci s mládežníckymi združeniami a Národnou službou zamestnanosti (NSZ), by malo počas roka 2022 dať dokopy Lokálny akčný plán mládeže. V tom roku mal byť vypracovaný aj Lokálny akčný plán zamestnanosti. Na zhotovenie týchto dokumentov bolo plánované vyčítať po 300.000 dinárov z obecnej pokladnice.

Okrem iného bolo plánované aj založenie žiackych spoločností pri Gymnáziu Jána Kollára – na podporu akvizície a znalostí v podnikaní v tomto a minulom roku. Za uvedené malo byť vyčlenených z rozpočtu Báčskeho Petrovca a Bača, kde by sa vykonala časť projektu, celkovo 440.000 dinárov. Tieto prostriedky by vykryli odbornú prípravu profesorov, ktorí by viedli tieto spoločnosti, odchody na súťaže a iné aktivity.

„Žiacke spoločnosti na našej škole neboli založené, ich zakladanie ani nie je plánované. Profesori sa nezúčastnili školenia o riadení žiackych spoločností. Škola sa nezúčastnila veľtrhov zamestnanosti a profesijnej orientácie,“ uvádza sa v písomnej reakcii tohto gymnázia.

Vedenie mlčí

V dokumente sa uvádza, že po každom projektovom roku by mali byť na webovej stránke obce zverejnené záverečné správy, ktoré sa nám nepodarilo nájsť. Preto sme požiadali o odpoveď prostredníctvom mechanizmu žiadostí o prístup k informáciám verejného významu. Každý občan má právo žiadať verejné služby o informácie, ktoré sú pre verejnosť akýmkoľvek spôsobom prospešné, pretože to, čo sa tam robí, sa týka nás všetkých. Vo verejnej službe sú zo zákona povinní odpovedať na žiadosť do 15 pracovných dní, čo Obec Báčsky Petrovec neurobila.

Keď vedenie mlčí, občania majú právo sťažovať sa Komisárovi za dostupnosť informácií verejného významu, čo sme aj urobili. Po niekoľkých mesiacoch čakania sme konečne dostali odpoveď, ktorá by mala byť určite dostupná.

„V Báčskom Petrovci nebola založená kancelária pre mladých. Rada pre zamestnanosť nebola zriadená. Lokálny akčný plán mládeže nebol prijatý. Nebol prijatý ani lokálny akčný plán zamestnanosti,“ uviedol sekretár zhromaždenia obce Pavel Severíni.

Mládež – to nie je iba šport

Na realizáciu Programu zamestnanosti mládeže v Báčskom Petrovci sa plánuje celkovo 5,4 milióna dinárov, čím by sa miera nezamestnanosti mladých ľudí v obci znížila z 20% na 17%. Toho času v evidencii nezamestnaných NSZ  je 41 osôb vo veku do 30 rokov, uvádzajú z tohto úradu.

Cieľom bolo tiež znížiť percento mladých ľudí čakajúcich na zamestnanie z jedného na tri roky z 15% na 12%. V júni tohto roku to bolo 18%.

Samotný vývoj programu bol financovaný Európskou úniou v rámci projektu Podpora zamestnanosti mladých v dunajskom regióne južnej Báčky. Realizáciu programu mala financovať Obec Báčsky Petrovec sumou 5,3 milióna dinárov – spolu na všetky tri roky, pričom Obec Bač by prispela sumou 110.000 dinárov.

Rozpočtami Báčskeho Petrovca na uvedené obdobie sa počíta s vynaložením 347 miliónov dinárov na šport a mládež, takže realizácia programu zamestnanosti by bola 1,5% z celkovej alokácie pre šport a mládež. V rozpočtoch na všetky tri roky sa program na podporu zamestnanosti mladých nikde neuvádza.

V položke „šport a mládež“ sumy sú spravidla vyčlenené najmä na podporu lokálnych športových organizácií, združení, zväzov, ďalej na podporu predškolského a školského športu, ale aj na individuálne investície – ako vybavenie školskej haly, výstavba ihrísk, pričom je na tento rok plánovaná kapitálová investícia v hodnote dva milióny dinárov – úprava prízemného priestoru okolo tribúny FK Mladosť.

Načo sú nám vôbec kancelárie pre mladých?

Existencia kancelárie pre mladých (KPM) nie je povinná, a lokálne samosprávy samy volia, či ich založia. Podľa Alternatívnej správy o situácii mladých v Srbsku (Alternativni izveštaj o položaju mladih u Srbiji) v súčasnosti existuje 75 lokálnych kancelárií pre mladých. Značná časť z nich funguje dobrovoľnícky a bez vlastných priestorov, podotýka Milica Borjanićová, projektová manažérka Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS (Strešnej organizácie mladých Srbska).

„V prípade, že kanceláriu pre mladých nemá, lokálna samospráva nemôže čerpať prostriedky na implementáciu mládežníckej politiky,“ vysvetľuje Borjanićová.

Milica Borjanićová (súkromný archív)

Dodáva, že či bude existovať KPM, závisí od politickej vôle lokálnych lídrov, ale aj od toho, či je vôľa pre systematickú starostlivosť o mladých na lokálnej úrovni. Úlohou KPM je zabezpečovať podmienky pre aktívne začleňovanie mladých ľudí do života spoločenstva, posilňovať mladých, organizovať rôzne spoločenské aktivity, edukácie, tvorivé dielne. Tak hovorí zákon.

Zákon tiež hovorí, že jednotka lokálnej samosprávy môže v rámci svojich právomocí, potrieb a možností zriadiť kanceláriu pre mladých. Ale aj nemusí. Na druhej strane, Borjanićová z KOMS verí, že ak je niekde napísané, že sa niečo bude robiť, treba to aj zrealizovať. Úlohou občianskeho sektora a občanov je trvať na uplatňovaní svojich práv.

„Najčastejšie sa stáva, že ak isté fakty nikto nepripomína, nemožno vyčítať lokálnej samospráve, že niečo neurobila,“ hovorí naša spolubesedníčka.

Kto je vinný?

Programe sa uvádza, že za realizáciu týchto aktivít sú zodpovední tí, ktorí sú v dokumente označení ako „nositelia“, t. j. „predseda obce, člen obecnej rady pre sociálnu činnosť, člen obecnej rady pre hospodárstvo, komunálne aktivity a lokálnu infraštruktúru, ako aj vedúci oddelenia hospodárstva, urbanizmu, komunálno-obytných a inšpekčných prác“. Sú nimi teda predsedníčka obce Jasna Šprochová, ktorá túto funkciu zastáva od roku 2020, ďalej člen obecnej rady pre sociálnu činnosť Michal Hataľa (mladší) a člen rady poverený hospodárstvom, urbanizmom, komunálno-obytnými a inšpekčnými prácami Ondrej Bovdiš.

V procese realizácie plánu by boli zodpovední tí, ktorí sú určení ako „partneri“ – ako je Národná služba zamestnanosti, mládežnícke združenia, Kancelária pre lokálny ekonomický rozvoj a hospodársky sektor. Medzitým do realizácie ani nedošlo.

About the author

Sanja Đorđević and zo srbčiny preložil Ivica Grujić Litavský

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI