Realita pod mikroskopom Spoločnosť

Sú bezplatné učebnice pre všetkých žiakov základných škôl mýtus alebo realita?

besplatni udžbenici

Ministerstvo školstva oznámilo, že na obstaranie bezplatných učebníc pre žiakov základných škôl v budúcom školskom roku vyčlení 720 miliónov dinárov, a podobné rozhodnutie schválilo aj Mesto Belehrad. Kým v prvom uvedenom prípade majú právo na bezplatné učebnice žiaci, ktorí poberajú sociálnu pomoc, žiaci vyučujúci sa podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, žiaci základných škôl, ktorí potrebujú prispôsobené učebnice (zväčšené písmo, Braillovo písmo, elektronický formát), ako aj žiaci, ktorí sú vo svojej rodine tretím alebo každým ďalším narodeným dieťaťom; v druhom prípade, podľa oznámení belehradských úradníkov, dostanú zadarmo učebnice všetci žiaci základných škôl. A čo teda žiaci mimo Belehradu alebo tí z národnostných menšín a zmiešaných škôl, ktorí nemajú nárok na bezplatné učebnice financované príslušným ministerstvom?

Potenciálne riešenie môže spočívať vo výbere bezplatných učebníc, ktoré Nadácia Aleka Kavčića ponúka už dva roky, domnieva sa  Vladimír Kolár  zo Starej Pazovy, ktorého deti navštevujú hodiny slovenského jazyka. Avšak v kontexte spomínaných sociálnych, respektíve jazykových skupín, má však toto riešenie veľké obmedzenie, pretože tieto učebné pomôcky nie sú dostupné v jazykoch národnostných menšín.

„Tieto učebnice sú výborným nápadom a reálnou príležitosťou pre národnostné menšiny konečne vyriešiť problém učebníc, s ktorými sa stretávajú. Prekladom učebníc do jazykov národnostných menšín by sme vyriešili neustále meškania, ktoré sa vyskytujú na začiatku školského roka, takže deti nedostávajú učebnice včas, čo je – iste budete súhlasiť – kľúčové pre nehatený priebeh vyučovania v materinskom jazyku“, hovorí Vladimír Kolár a dodáva, že tieto situácie sú veľmi frustrujúce pre rodičov, ktorí po takýchto skúsenostiach čoraz častejšie zapisujú svoje deti do škôl s vyučovacím jazykom srbským.

„Všetci dobre vieme, že to vedie k zatváraniu škôl v materinskom jazyku národnostných menšín a ich postupnému vymiznutiu z týchto priestoroch“, dodáva náš spolubesedník.

Aj Marián Triaška z Báčskeho Petrovca si myslí, že tieto učebnice by mali byť aj v jazykoch národnostných spoločenstiev, aby túto možnosť mohli využiť aj ostatné deti.

„Učebnice v Srbsku sú veľmi drahé a niekto na nich dobre zarába, a preto je veľmi dôležité, že máme Nadáciu Aleka Kavčića, ktorá ponúka model bezplatných elektronických učebníc, prípadne možnosť zakúpenia tlačených učebníc za reálnu cenu, ktorá je výrazne nižšia než výška cien učebníc, ktoré sme doteraz platili. Podľa slov Aleka Kavčića, komerčná cena za stranu tlačenej učebnice je 2 dináre a rodičia si môžu sami spočítať, že koľko by mala jedna učebnica reálne stáť“, hovorí  Marián Triaška .

Poskytovanie bezplatných učebníc pre všetkých žiakov základných škôl by, podľa neho, malo byť záležitosťou štátu – ako je to vo väčšine krajín Európskej únie.

Na druhej strane, v Nadácii Aleka Kavčića hovoria, že jedným z plánov tejto organizácie je zaradiť do ponuky bezplatné učebnice v jazykoch národnostných menšin.

Alek Kavčić / Foto: Nadácia Aleka Kavčića

„S veľkou istotou hovoríme, že naším plánom je mať učebnice v jazykoch národnostných menšín a že na tom pracujeme“, hovoria v Nadácii. „Týmto pozývame všetkých zainteresovaných prekladateľov, ktorí prekladajú do jazykov národnostných menšín, a ktorí sú ochotní volontérsky prekladať učebnice, aby nás kontaktovali. Nadácia by potom uhradila všetky náklady, ktoré sa musia uhradiť štátu, a preloženú učebnicu by predložila na schválenie Ministerstvu školstva. Akonáhle dostaneme súhlas, sprístupnili by sme ju úplne zadarmo na stránke besplatnabiblioteka.com. Zaväzujeme sa tiež ponúknuť službu tlače tejto učebnice, ktorú zaplatíme vopred. A učitelia, rodičia a všetci záujemcovia si ju budú môcť zaobstarať v cene 2,2 dinárov za stranu učebnice, čo je v podstate hodnota tlače“, hovorí  Alek Kavčić  pre portál Storyteller.

V minulom roku používala niektorú z našich učebníc približne tretina škôl v Srbsku, kým v tomto školskom roku používajú naše učebnice všetky základné školy v Šíde, dodáva náš spolubesedník.

Podľa jeho slov, žiakom, vyučujúcim sa v chorvátskom jazyku, učebnice sú poskytované úplne zadarmo, a to počas všetkých ôsmych ročníkov, koľko trvá základné vzdelávanie. „Takže sú aj takí, ktorí sa školia v jazykoch národnostných menšín a neplatia za učebnice“, hovorí Kavčić.

Inak, prípravu, schvaľovanie, výber, vydávanie, sťahovanie z používania a sledovanie učebníc a učebných kompletov riadi Zákon o učebniciach, pričom o výbere učebníc v jazyku a písme národnostných menšín rozhoduje učiteľská rada na základe zdôvodneného návrhu odborných rád pre oblasti vyučujúceho predmetu, t. j. odbornej rady pre triedne vyučovanie, ktoré vyučujú v jazyku národnostnej menšiny.

„Ak v Katalógu učebníc nie sú schválené učebnice na vyučovanie v jazyku a písme národnostnej menšiny, školy si vyberajú učebnice zo schválených učebníc v srbskom jazyku, ktoré potom budú preložené do jazyka a písma národnostnej menšiny. Táto učebnica sa bude používať na všetkých školách, kde sa výchovno-vzdelávacia práca vykonáva v danom jazyku a písme. Minister na základe rozhodnutia, ktoré škola predloží Ministerstvu, určí, ktorú učebnicu si vybral najväčší počet žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie v jazyku a písme národnostnej menšiny, a informuje o tom vydavateľa. Vydavateľ do ôsmych dní informuje Ministerstvo, či vybranú učebnicu vydá sám. Ak vydavateľ vybranú učebnicu nevydá, minister o tom informuje verejného vydavateľa, ktorý je povinný ju preložiť“, dozvedáme sa z inštitúcie  Poverenca pre ochranu rovnoprávnosti .

Táto inštitúcia osobitne upozorňuje na to, že učebnica v jazyku a písme národnostnej menšiny patrí medzi tzv. málonákladové učebnice (to sú učebnice, ktorých priame a nepriame výrobné náklady a závislé predajné náklady sú vyššie ako maloobchodná cena), pri ktorých má vydavateľ zákonnú povinnosť podieľať sa na poskytovaní finančných prostriedkov na ich vydanie.

Kto by mal zabezpečiť preklad bezplatných učebníc do jazykov národnostných spoločenstiev?

Preklad bezplatných učebníc uvedenej Nadácie do slovenského jazyka by mal byť v kompetencii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM), ktorá by mala na tento účel poskytnúť finančné prostriedky, zhodli sa naši spolubesedníci Vladimír Kolár a Marián Triaška, pričom NRSNM má iný názor.

„Národnostná rada by mala preložiť učebnice, nadviazať kontakt so školami v menšinovom jazyku, nájsť ľudí z odboru, ktorí vedia preklad adekvátne urobiť, poskytnúť financie a donácie – a takým spôsobom problém vyriešiť. Myslím si, že pre tento typ problémov by našli pochopenie u donačnej komunity“, domnieva sa Vladimír Kolár.

Nadácia Aleka Kavčića oslovila NRSNM prostredníctvom rodičov z Kovačice s ponukou prekladu učebníc pre základnú školu. Výbor pre vzdelávanie NRSNM ponuku zvážil a podľa koordinátorky Výboru Svetlany Zolňanovej, a na základe informácií, ktorým Výbor disponuje, o tieto tituly zatiaľ neprejavila záujem žiadna škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Svetlana Zolňanová / Foto: z archívu S.Z.

„Výber učebníc sa robil postupne počas uplynulých štyroch rokov, keďže učebnice vychádzali a prekladali vo vydavateľstve, ktoré si zvolila veľká väčšina našich učiteľov/žiakov. Zatiaľ NRSNM spolupracuje so siedmymi vydavateľstvami (Ústav pre vydávanie učebníc, Klett, Nový logos, Freska, Eduka, Kruh a Kreatívne centrum), no doteraz každý vydavateľ úplne hradil náklady na výrobu a vydávanie učebníc v jazyku národnostnej menšiny. Záverečné skúšky žiakov ôsmeho ročníka zvyčajne prebiehajú podľa učebného plánu a programu zostaveného v zhode s učebnicami z vydavateľstiev Klett a Nový logos, čo učiteľov aj ovplyvnilo pri výbere týchto učebníc“, hovorí  Svetlana Zolňanová .

Nadácia Aleka Kavčića, podľa nej, žiadala, aby náklady spojené s prekladom učebníc financovala NRSNM.

„Preštudovali sme si ponuku Nadácie a dospeli sme k záveru, že ak je učebnica „zadarmo“, tak každý žiak by mal mať tablet alebo počítač a internetové pripojenie v škole by malo byť natoľko silné, aby sa mohli pripojiť stovky žiakov naraz“, dodáva Zolňanová a pripomína, že tlačená podoba učebnice je spoplatnená.

Svetlana Zolňanová hovorí, že Výbor pre vzdelávanie ponúkol Nadácii, aby pripravila učebnice v slovenskom jazyku na vlastné náklady, ako to robí každý iný vydavateľ, čo je tiež legálne.

„NRSNM sa v schvaľovacom procese k ich prekladu vyjadrí v súlade so zákonom, a následne ich ponúkne našim školám“, uzatvára naša spolubesedníčka.

Podľa  Tatjany Mišović , vedúcej Centra rozvoja programov a učebníc v Ústave pre rozvoj vzdelávania a výchovy, táto inštitúcia podporuje ideu, aby učebnice boli zadarmo pre všetkých žiakov, ale aby sa to systematicky doriešilo na štátnej úrovni, keď na to vzniknú podmienky“, hovorí menovaná.

„Ústav nemá žiadnu právomoc pri výbere učebníc, ani nemá možnosť ovplyvňovať vydavateľov, aby prekladali učebnice do jazykov menšín. V kompetencii Ústavu je zabezpečovať odborné hodnotenie učebníc, na základe ktorých minister učebnice schvaľuje“, vysvetľuje Mišović.

Bezplatné učebnice pre všetkých žiakov základných škôl v Belehrade a Beočine, ale nie aj pre tých v Báčskom Petrovci

Zatiaľ čo Mesto Belehrad sľubuje učebnice pre všetkých základoškolákov, a Obec Beočin ich minulý rok poskytla všetkým svojim žiakom základných škôl, mnohé lokálne samosprávy ešte vždy nepodporili takýto typ pomoci deťom a rodinám. V posledných mesiacoch niektoré politické strany vo svojich lokalitách buď verejne apelujú na predstaviteľov lokálnych samospráv, alebo spúšťajú petície za zaobstaranie bezplatných učebníc pre všetkých základoškolákov zo strany lokálnych samospráv.

V Obci Báčsky Petrovec k tomuto kroku pristúpil Obecný výbor Strany slobody a spravodlivosti (OV SSS), ktorý v Báčskom Petrovci a v Hložanoch spustilo petíciu s cieľom prijať rozhodnutie, ktorým by sa z prvého najbližšieho a všetkých ďalších schválených rozpočtov Obce Báčsky Petrovec povinne a pravidelne zabezpečovali prostriedky na nákup učebníc pre všetkých žiakov základných škôl na území obce, a aby tieto učebnice boli žiakom aj bezplatne distribuované“, hovorí Marián Triaška, predseda OV SSS.

Petícia OV SSS Báčsky Petrovec v Hložnaoch / Foto: OV SSS Báčsky Petrovec

„Odvolávame sa na článok 71. Ústavy Srbskej republiky, ktorý zaručuje bezplatné vzdelanie každému jednotlivcovi, na článok 4. Zákona o základnom vzdelávaní a výchove, ktorý predpisuje, že každý človek má právo na bezplatné a kvalitné základné vzdelanie a výchovu vo verejnej škole, a článok 5. toho istého zákona, ktorý uvádza, že základné vzdelanie a výchova sú záväzné. V súčasnosti si srbský štát neplní povinnosti vyplývajúce z týchto článkov ústavy a zákona, ale nákup učebníc presunul na rodičov a opatrovníkov žiakov, z ktorých sú mnohí v nepriaznivom materiálnom položení“, hovorí Triaška a dodáva:

„Momentálne nevieme ovplyvniť samotný štát, ale vieme ovplyvniť našu obec a veríme, že touto iniciatívou, s dostatkom podpisov občanov, sa nám podarí ovplyvniť a naviesť obec k takémuto rozhodnutiu, keďže predsa sú to peniaze občanov a oni majú právo navrhnúť načo sa tieto prostriedky použijú.“

Podľa jeho slov, v Obci Báčsky Petrovec základnú školu navštevuje asi 900 žiakov, a v priemere jeden komplet učebníc stojí okolo 10.000 dinárov.

„Na bezplatné učebnice by preto bolo potrebné vyčleniť z obecného rozpočtu asi 9 miliónov dinárov, alebo 1,1%, čo podľa nás nie je veľká záťaž, najmä keď zoberieme do úvahy koľko peňazí odchádza na reprezentáciu a odmeny pre zamestnancov (vyše 10 miliónov dinárov), či iné veci, ktoré nemajú pre nehatené fungovanie našej obce životne dôležitý význam. Ak by sa teda mali aspoň trochu starať o zbytočné výdavky obecného rozpočtu, určite by sa našli prostriedky na bezplatné učebnice a rôzne iné všeobecne užitočné veci“, uzatvára Triaška a dodáva, že ak by model, ktorý Nadácia Aleka Kavčića poskytuje, bol aspoň čiastočne akceptovaný, potrebné prostriedky vyčleňované na bezplatné učebnice by boli podstatne menšie.

A čo využitie bezplatných učebníc od Nadácie Aleka Kavčića na zmiešaných školách?

Vyučovanie na mnohých školách, najmä na území Vojvodiny, prebieha vo viacerých jazykoch – v srbčine a v jednom z menšinových jazykov, čo ešte viac komplikuje prípadné využívanie bezplatných učebníc od spomínanej Nadácie, pretože sa často stáva – podľa slov čitateľov portálu Storyteller – že školy neuvažujú o možnosti použitia dostupných bezplatných učebníc, pretože by to znamenalo neférový vzťah a postavenie žiakov a žiačok z menšinových komunít, ktorým táto Nadácia učebnice zatiaľ zadarmo neponúkla.

„Za porušenie práva na nediskrimináciu v zásade nemožno považovať skutočnosť, že združenie alebo nadácia umožňuje jednej skupine osôb získať výhody, keď nemá povinnosť poskytovať služby všetkým občanom“, uvádzajú z inštitúcie Poverenca pre ochranu rovnoprávnosti.

Mimochodom, na oficiálnej stránke Nadácie sa uvádza, že hlavnými cieľmi tejto Nadácie je propagácia vzdelávania a vedy.

„Poskytovanie bezplatných učebníc pre žiakov základných škôl nie je zákonnou povinnosťou tejto Nadácie, ani žiadnej inej organizácie občianskej spoločnosti“, vysvetľujú v inštitúcii Poverenca pre ochranu rovnoprávnosti.

Zároveň predostierajú skutočnosť, že nikto z občanov sa v tejto otázke na Poverenca pre ochranu rovnoprávnosti neobrátil.

„V súlade so Zákonom o zákaze diskriminácie sa môže Poverenec vyjadriť o tom, či je nejaký akt diskriminačný až po vykonaní konania, v ktorom zisťuje skutkový stav. Rozhodnutie sa prijíma po zvážení všetkých skutočností a okolností prípadu, analýzy cieľa a dôsledkov prijatých opatrení, ako aj pomeru medzi prijatými opatreniami a cieľom dosiahnutým týmito opatreniami, vlastne či bolo možné cieľ dosiahnuť s iným opatrením“, dodávajú.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová and zo srbčiny preložil Ivica Grujić Litavský

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI