Spoločnosť

Výzva ÚSŽZ na predkladanie projektov: BUDÚCE SLOVENSKÉ CENTRUM V NOVOM SADE

výzva

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje, že vyhlásil Výzvu na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácie na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu budovy SC je zabezpečiť trvalé sídlo pre reprezentatívne celomenšinové inštitúcie a organizácie Slovákov žijúcich v Srbsku, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, médií a vzdelávania a vo svojej podstate majú za cieľ chrániť, zveľaďovať a rozvíjať slovenskú identitu v Srbsku.

Slovenské centrum v Novom Sade bude koncentrovať slovenský kultúrny a mediálny priestor v hlavnom meste pokrajiny Vojvodina a pôsobiť bude tak dovnútra, smerom k vlastnej slovenskej komunite, ktorú reprezentuje, ako aj smerom navonok k iným etnikám, menšinám alebo väčšinovému národu. Ide o reprezentačné centrum, v ktorom budú prebiehať kultúrne, mediálne a iné aktivity Slovákov vo Vojvodine. Projekt má za cieľ odbremeniť celomenšinové slovenské inštitúcie a organizácie od platenia vysokých položiek na nájomné v Novom Sade a vytvoriť tým podmienky na vyššiu podporu programovej činnosti uvedených subjektov.

Základné požiadavky na budovu SC:

 1. Umiestnenie – budova SC by mala byť situovaná v blízkosti centra Nového Sadu s dobrou dostupnosťou či už pre peších, osobné automobily alebo hromadnú dopravu, možnosť vlastného parkovania vítaná,
 2. Úžitková plocha – celková minimálna využiteľná podlahová plocha musí byť 500 m2,
 3. Rozloženie – budova SC by mala poskytovať priestory pre aspoň 10 kancelárií, 4 miestnosti vhodné pre skladové a archívne priestory, konferenčnú miestnosť, výstavnú sieň, spoločenskú miestnosť vhodnú na konanie tanečných, speváckych a divadelných predstavení, kuchynku a sociálne zariadenia.

Administratívne požiadavky k predkladaným projektom (všetky predkladané úradné dokumenty v srbskom jazyku je potrebné dodať úradne preložené
do slovenského jazyka):

 1. oficiálna žiadosť na poskytnutie dotácie na projekt na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade v Srbsku, ktorá musí obsahovať:
  • jasne definovaný účel dotácie (kúpa, rekonštrukcia, prístavba alebo výstavba nehnuteľnosti),
  • požadovanú výšku dotácie v EUR, informáciu o peňažnom vklade zo strany žiadateľa a finančný plán projektu,
  • základné informácie o žiadateľovi (musí byť právnická osoba) – presný názov žiadateľa; adresa sídla; korešpondenčná adresa, ak sa odlišuje od adresy sídla; telefonický a mailový kontakt na žiadateľa; meno, priezvisko a funkcia štatutára,
  • vlastnoručný podpis štatutára,
 2. vypracovaný scenár realizácie, v ktorom bude jasne viditeľné splnenie všetkých základných požiadaviek na budovu SC; musí obsahovať bližšiu charakteristiku nehnuteľnosti ako aj vizualizáciu, orientačný odhad rozpočtu nákladov a približný časový harmonogram celého projektu,
 3. výpis listu vlastníctva budovy v prípade, že ide o rekonštrukciu alebo prístavbu budovy, alebo výpis listu vlastníctva pozemku v prípade, že ide o výstavbu budovy,
 4. čestné prehlásenie žiadateľa, že nehnuteľnosť (prípadne predmetná časť nehnuteľnosti) bude najmenej po dobu 50 rokov slúžiť v zmysle zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s cieľom poskytnutia dotácie,
 5. čestné prehlásenie žiadateľa obsahujúce nasledovné:
  • mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike,
  • nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
  • nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
  • nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej daňovej povinnosti,
  • potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov.

Podľa informácií zverejnených na oficiálnej stránke ÚSŽZ, výsledok výzvy bude zverejnený na stránke Úradu po 28.07.2023.

 Časový harmonogram výzvy a ďalšie dôležité informácie vo veci výzvy nájdete na stránke Úradu pre Slovákov zijúcich v zahraničí.

About the author

Storyteller

Storyteller je online platforma, ktorá prezentuje digitálny transmediálny storytelling v žurnalistike. Používajúc niekoľko mediálnych formátov – od klasických písaných slov, fotografií, krátkych audio a video zápisov po infografiku a iné online nástroje – Storyteller prináša reportáže, ktoré predstavujú ľudí a udalosti v autentickom ambiente, ukazujúc život z pravého uhla v pravom svetle. Storyteller sa zápisom do Registra médií s registračným číslom IN000698 stal aj oficiálne online médium, ktoré svoje mediálne služby poskytuje dvojjazykovo: po slovensky a srbsky.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI