Pomer času stráveného v neplatenej práci medzi mužmi a ženami v Srbsku je príliš nerovnoprávny. Muži okolo domu v priemere pracujú dve hodiny denne, zatiaľ čo u žien sa tento počet pohybuje od tri a pol do osem hodín denne v závislosti od toho, či majú deti, v akom sú veku a kde bývajú. Úlohou rodovo citlivého rozpočtovania obce je zabezpečiť infraštruktúru, ktorá by odbremenila občanov, ktorí vykonávajú neplatenú domácu prácu a týmto spôsobom im umožnila zamestnať sa, zarábať a podieľať sa na príjmoch pre obec.

 Vekový priemer nezamestnanej osoby v Báčskom Petrovci je 20 až 30 rokov.  Má ukončenú strednú školu, je Slovenka, evanjelického vierovyznania, žije v manželstve a má deti. Nebývala mimo svojho rodného mesta, nemá deti, ktoré chodia do škôlky, a ak deti aj má, do škôlky nechodia. Ovláda jeden cudzí jazyk, používa počítač, má vodičský preukaz. Niekedy v minulosti bola zamestnaná, v polovici prípadov má príjmy z iných zdrojov. Žije v domácnosti, ktorej chýba 50 % príjmov. V polovici prípadov je majiteľkou alebo spolumajiteľkou domu, no nie však celého majetku a auta. Nemá žiadne úspory, úver a fond na ,,horšie časy“. O financiách rozhoduje spolu s manželom. Nemá dojem, že by mohla vplývať na rozhodovanie vo svojom miestnom spoločenstve, ani v obci a najmä nie v štáte.

Tento profil je výsledkom prieskumu medzi nezamestnanými ženami v Báčskom Petrovci, ktorý sa uskutočnil v roku 2008.

 Spoznali ste sa v ňom? 

Ako vyriešiť tento problém?

Starostlivosť o iných, domáce práce, príprava jedla, starostlivosť o deti, preprava príslušníkov rodiny, to sú práce, ktoré väčšinou oberajú o čas gazdinky, ktoré namiesto práce pre peniaze nedostávajú za svoju prácu žiadnu odmenu. Takéto práce môže vyriešiť rodovo citlivý rozpočet obce, ktorý by toto bremeno prevzal na svoje plecia. 

rodno budžetiranje u Bačkom Petrovcu
Jana Hudecová Zabunov / Foto: zo súkromného archívu spolubesedníčky

Ako sme už písali, rodovo citlivé rozpočtovanie zohľadňuje záujmy žien a mužov, ktorí sa venujú neplateným domácim prácam. Ženy sú určite v menej závideniahodnej pozícii, keďže podľa rodovej analýzy UN Women z roku 2021 ženy robia o 40 % viac neplatených domácich prác ako muži. Ak cena neplatenej práce žien, na základe výskumu Akadémie ženského podnikania pred 14 rokmi v rámci rodovej analýzy rozpočtu pre obec Báčsky Petrovec bola 220 eur mesačne, dnes je neplatená práca žien 545 eur mesačne čo na republikovej úrovni predstavuje 19 % HDP. Inými slovami, podiel žien na raste DPH je 19 %, nehodnotí sa a neberie do úvahy, a najviac znepokojujúce je, že nie je nahraditeľný, vysvetľuje  riaditeľka Akadémie ženského podnikania Mgr. Jana Hudecová Zabunov .

,,Povinnosťou štátu, ako aj lokálnej samosprávy je, aby financovala a zabezpečila služby, ktoré sú súčasťou systému sociálnej ochrany; starostlivosť o deti, seniorov,osoby a deti s vývojovými poruchami, služby dopravy v rámci osídlených miest vzhľadom na to že, verejnú dopravu používajú najmä ženy a deti, ako aj iné služby, ktoré sú v kompetencii obce,“ uvádza.

Naša spolubesedníčka dodáva, že lokálna samospráva, ktorá je rodovo nezodpovedná tiež má straty, pretože sú ženy, kvôli tomu, že neexistujú služby sociálnej ochrany alebo služby, ktoré by ich odbremenili, keď ide o prácu v dome a okolo neho, nútené zostať doma a robiť prácu, ktorá nie je platená. Na druhej strane, platená práca žien by bola prospešná pre ženy, pre ich rodiny, ale aj pre samotnú obec, ktorá by poskytovaním náhradných služieb umožnila ženám zamestnať sa, a týmto spôsobom si zabezpečila dodatočné príjmy do rozpočtovej pokladne z dane z príjmov zamestnaných žien, čiže všetkých osôb zamestnaných na území obce Báčsky Petrovec.

Boli sme prví medzi prvými – kde sme teraz?

 Báčsky Petrovec je vlastne jednou z priekopníckych lokálnych samospráv, ktorá ako prvá vkročila do procesu rodovo citlivého rozpočtovania pred vyše 14 rokmi. 

Je tiež jednou z prvých, ktorá schválila aktá o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni. Princíp rodovej rovnosti je integrovaný do samého Štatútu obce, ako aj do ákt miestnych spoločenstiev príslušnej obce. Založená je aj Rada pre rodovú rovnosť ako časť poradného orgánu ZO Báčsky Petrovec, ktorý je tiež výsledkom projektu ,,Sprievodca pre rodovú rovnosť na lokálnej úrovni – Vojvodinský model“, ktorý Akadémia ženského podnikania realizovala za podpory UNIFEM-u (dnes UN women).

Rada je pripravená na to, aby pokračovala v procese integrácie rodových princípov do verejnej politiky, rozpočtu a strategických dokumentov na lokálnej úrovni, pričom úlohou rady je navrhovať opatrenia, iniciatívy, návrhy a riešenia, a princípy rodovej rovnosti uplatniť vo všetkých aspektoch života, či politických, ekonomických, kultúrnych, spoločenských, alebo v oblasti zdravotníctva, v predškolských ustanovizniach, v sociálnej politiky a pod.,“ uvádza Hudecová Zabunov.

„Je dôležité, aby Rada bola iniciátorom opatrení, ktoré by ženy odbremenili od neplatených domácich prác. Uvedený projekt spred 14 rokov kládol dôraz na potrebu investovania a zvyšovania kapacít v predškolských zariadeniach, v programe starostlivosti o seniorov, ale aj o deti a dospelých s vývinovými poruchami. Upozornila tiež na potrebu investovať do oblasti rodovo zodpovedného lokálno-ekonomického rozvoja prostredníctvom podpory programov pre budúce a existujúce podnikateľky a mladých ľudí,“ vysvetľuje táto odborníčka.

Pred dvomi rokmi bola však zrušená položka v oblasti rodovej rovnosti a lokálneho ekonomického rozvoja, ktorou Obec Báčsky Petrovec spolufinancovala podnikateľský inkubátor a vzdelávacie a informačné programy na podporu žien podnikateliek.

,,Vlaňajším návrhom, ktorý môžeme zaradiť medzi rodovo zodpovedné, sme žiadali od obecnej samosprávy, aby plánovali rozpočtové prostriedky na založenie Fondu pre ženy a mládež do 35 rokov so zameraním na rozvoj cestovného ruchu a gastronomických prevádzok, keďže práve cestovný ruch bol najviac zasiahnutý krízou a pandémiou, čo sa samozrejme týkalo aj obce Báčsky Petrovec,“ vysvetľuje táto odborníčka, ktorá ako členka Obecnej rady poverená cestovnýcm ruchom, hoteliérstvom a rodovou rovnosťou iniciovala túto požiadavku. Návrh nebol akceptovaný a Hudecová Zabunov z tejto funkcie odstúpila 31. januára tohto roku.

Čo všetko môže byť rodovo zodpovedné v rozpočte?

Vzhľadom na to, že sa ženy v Srbsku v jednom pracovnom dni štyri a pol hodiny venujú neplatenej práci (mužom to trvá menej ako dve hodiny), kým na dedinách tento počet u žien stúpa na päť hodín (u mužov je to stále dve hodiny), rodovo zodpovedný rozpočet by zabezpečil, aby napríklad ženy, ktoré žijú na dedinách, mali viac času venovať sa učeniu. Na dedine sa ženy učia 0,2 hodiny denne, zatiaľ čo v meste sa toto číslo podľa Republikového štatistického úradu zvyšuje na 0,67 hodiny.

Hudecová Zabunov uvádza, že ak sa niečo urobí v súvislosti s rodovou zodpovednosťou rozpočtu Báčskeho Petrovca, odzrkadlí sa to aj na zvýšenie kapacity predškolských ustanovizní a všetci rodičia budú mať možnosť zapísať svoje dieťa do predškolskej ustanovizne.

Ak by bol rozpočet rodovo zodpovedný, v takom prípade by Stredisko pre sociálnu prácu alebo iní aktéri, ako sú lokálne mimovládne organizácie, mali kapacitu organizovať a zabezpečiť program geronto domácich, starostlivosť o deti a dospelých so zdravotným postihnutím, starostlivosť o vnúčatá atď. pre všetky rodiny, ktoré majú záujem o spomínané služby, čím by sa odbremenili ženy, ktoré svojou neplatenou prácou vlastne „financujú“ uvedené služby,“ vysvetľuje a dodáva, že by pre obec nebolo žiadnym problémom financovanie z obecného rozpočtu.

Pokiaľ by rodovo zodpovedný rozpočet existoval, potom by aj lokálny hospodársky rozvoj a jeho nástroje, ako je napríklad podnikateľský inkubátor a program podpory ženského podnikania, naďalej fungoval a Obec Báčsky Petrovec by ho podporovala, dodáva.

Rodovo zodpovedný rozpočet – výhoda pre každého

Vo vojvodinskom modele rodového rozpočtu rodová rovnosť je presne vnímaná vo funkcii rozvoja obce a rozvoj obce je vnímaní vo funkcii zvyšovania všeobecného stupňa rodovej rovnosti. Hudecová Zabunov vysvetľuje, že ona nie je vnímaná iba cez dokumenty, ale v samotnom uplatnení.

,,Rodova rovnosť si žiada vidieť rovnoprávnu účasť žien a mužov, ale vzhľadom na rodové stereotypy a diskrimináciu žien v politickom, ekonomickom, spoločenskom, kultúrnom a v ostatných oblastiach života, nestačí, aby ženy boli zastúpené rovnako, ale aby mali ozajstný hlas, ktorý by mohli neobmedzene používať, bez strachu o seba a o svoju rodinu,“ hovorí.

Dodáva, že je nevyhnutné, aby ženy mali rovnaký vplyv pri kľúčovom rozhodovaní na lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni, aby mali prístup k finančným a iným zdrojom, aby mali možnosť o nich rozhodovať a aby mali z toho prospech.

,,Preto je dôležité, aby Obec Báčsky Petrovec skutočne podporila uplatnenie štandardov rodovej rovnosti. Áno, Báčsky Petrovec má predsedníčku obce, ale je otázne, v akej miere je ona nezávislá a v akej miere môže rozhodovať v záujme občianok a občanov obce Báčsky Petrovec“, uzaviera Hudecová Zabunov.

About the author

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI